Klachten en (mogelijke) conflicten

Overal waar mensen met elkaar samen zijn en interacteren, kunnen conflicten ontstaan. Dit kunnen verschillen van inzicht zijn of irritaties, maar binnen de context van een spirituele organisatie kunnen zaken die te maken hebben met macht, geld en seksualiteit een negatieve rol gaan spelen, zoals in de afgelopen jaren binnen diverse religieuze tradities is gebleken. Ook binnen onze sangha kunnen dergelijke irritaties, ruzies of verschillen van inzicht ontstaan. Tot onze sangha rekenen we de deelnemers aan de landelijke meditatiegroepen en aan de programma’s op de Noorder Poort, de meditatieleiders, de leraren, de osho’s en de zenmeesters.

 

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een regeling om met klachten en mogelijke conflicten om te gaan. De definitieve tekst van de regeling is nog niet helemaal klaar, maar de regeling is ver genoeg ontwikkeld om er hier al wel aandacht aan te besteden. We hopen de volledige regeling voor 1 januari 2017 te publiceren op www.zenleven.nl.

 

Als je een klacht over iemand hebt of met iemand in conflict bent gekomen, dan raden we aan dat je altijd eerst probeert er met de betreffende persoon over te praten. Als dat niets oplevert of als dat om welke reden dan ook niet kan of niet lukt, dan kun je een gesprek aanvragen met één van onze vertrouwenspersonen. Naar gelang de ernst van de klacht kan dat iemand uit de sangha zijn of een externe vertrouwenspersoon.

 

Interne vertrouwenspersonen (in opleiding)

De interne vertrouwenspersonen zijn er voor gevallen waarbij geen sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Een paar voorbeelden: je neemt deel aan een programma op de Noorder Poort en je voelt je onheus behandeld door degene die het leidt; je bent meditatieleider en hebt een conflict met een andere meditatieleider of met een leraar; een leraar propageert het gebruik van drugs op een manier die jij strijdig vindt met de geloften.

 

Je kunt met een vertrouwenspersoon in contact komen door haar of hem een email te sturen. Misschien wil je in die email al uitleggen wat je dwars zit, maar dat hoeft niet: je mag je ook beperken tot het verzoek om een gesprek. De vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op. 

 

De informatie die je hun geeft, zullen ze zonder jouw toestemming met niemand delen en zij zijn er uitsluitend om jou te ondersteunen. Ze helpen je om te beslissen hoe je hierna verder wilt gaan. Soms zal er geen vervolgstap nodig zijn maar is het contact al voldoende om je onvrede weg te nemen. In andere gevallen kan een vorm van bemiddeling wenselijk zijn. De regeling zal twee vormen van bemiddeling aanbieden, één voor conflicten tussen gelijkwaardige partijen en één voor conflicten waarbij er een ervaren machtsverschil is, bijvoorbeeld tussen een leerling enerzijds en een leraar of zenmeester anderzijds. Bemiddelaars zijn in eerste instantie vrijwilligers vanuit de sangha, die een korte training hebben gevolgd op dit gebied. Als ook de bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, zal de vertrouwenspersoon je helpen om te beslissen welke stappen er eventueel nog meer nodig zijn.

 

Onze interne vertrouwenspersonen zijn nog in opleiding en dus nog niet als zodanig gecertificeerd. 

 

Dit zijn de interne vertrouwenspersonen:

Liz Cornelissen (1952) heeft gewerkt in de jeugdhulpverlening als groepstherapeut en de afgelopen 15 jaar als vrijgevestigd therapeut, supervisor en coach. Ook heeft zij veranderingsprocessen in organisaties begeleid. Ze heeft ervaring opgedaan met thema’s als machtsmisbruik, seksueel overschrijdend gedrag, pesten op het werk, verlies en rouwverwerking. Haar persoonlijke kracht is een optimistische instelling, met het vertrouwen dat zelfs voor de meest moeilijke problemen een oplossing is te vinden.

Haar email-adres is lizcornelissen@gmail.com

Marjolein Kyosei Verboom (1961) werd in juni 2016 benoemd tot zenleraar. Zij werkt als docent communicatie en ethiek en als studentbegeleider en coach op het HBO. Ze is opgeleid tot mediator. Aandachtig luisteren en vertrouwelijkheid bewaken vindt zij de belangrijkste opdrachten voor een vertrouwenspersoon. Gezamenlijk met degene die zich meldt bij de vertrouwenspersoon kan vervolgens gekeken worden naar wat nodig en gewenst is en welke mogelijkheden er zijn om de pijnlijke of vastgelopen situatie tegemoet te treden. Haar email-adres is verboommarjolein@gmail.com

Sam Nierop (1989) komt al sinds zijn kindertijd op de Noorder Poort via zijn moeder Tetsue roshi, eerst naar de familieretraites maar later ook naar andere zen-programma’s. Hij voelt zich daardoor zodanig met de sangha verbonden dat hij zich graag als vertrouwenspersoon wil inzetten. Hij studeerde natuurkunde en rechten en werkt nu als adviseur op het gebied van duurzame energie.  Hij sport graag en heeft een passie voor talen sinds hij in Japan heeft gestudeerd.

Zijn email-adres is nieropsam@gmail.com

Externe vertrouwenspersoon

Wanneer er sprake zou zijn van bijzonder ernstige zaken zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie of ongeoorloofde verhoudingen tussen een leraar en een student, is er ook de mogelijkheid om dit te melden aan een extern vertrouwenspersoon. Voor onze sangha hebben we Carla Goosen bereid gevonden deze rol op zich te nemen, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

foto-dr_-carla_-goosen2Sinds 1988 is Carla vertrouwenspersoon bij allerlei instellingen en opleidingen; zij was in Nederland een van de grondleggers van de professionalisering van de functie van vertrouwenspersoon. Carla heeft een achtergrond als therapeut in de GGZ. Daarnaast heeft zij veel ervaring als mediator, klachtonderzoeker en als ombudsvrouw. Carla's specialisme is seksuele intimidatie. Bij de IZI-sangha zal Carla als extern vertrouwenspersoon het aanspreekpunt zijn voor mensen die ongewenste omgangsvormen ervaren. Zij zal luisteren naar de melder en deze begeleiden op onderwerpen als discriminatie, intimidatie, agressie, pesten, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag bij conflicten met als doel bij te dragen aan beëindiging van het ongewenst gedrag, de-escalatie van het conflict en het verbinden van de betrokken partijen. Indien gewenst kan zij de melder begeleiden en ondersteunen bij een gang naar de klachtencommissie (formeel traject); het indienen van een klacht kan voor de klager immers zowel mentaal als inhoudelijk belastend zijn. Verder zal zij nazorg bieden aan melder/klager en zorgen dat de klacht goed wordt afgehandeld.

Haar email-adres is carlagoosen@gmail.com en haar telefoon 06-10004080.

 

Tot slot willen we nog vermelden dat de Boeddhistische Unie Nederland per 1 januari 2017 een onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon aanstelt die aanspreekbaar is voor personen uit alle sangha’s. Bij het verschijnen van dit nummer van ZenLeven is nog niet bekend hoe je met haar in contact kunt komen.